ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτή Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (ἐσωτ. 19) Fax +310 210 4528332

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν   Τ Υ Π Ο Υ

Πειραιεύς, 16 Ἰουνίου 2014

Ἀπαντῶντες στήν ἀπαράδεκτη δήλωση τοῦ ἀπερχομένου Δημάρχου Πειραιῶς κ. Β. Μιχαλολιάκου, πού περιλαμβάνεται σέ συνέντευξή του, τήν ὁποία παρεχώρησε στό δημοτικό ραδιόφωνο τοῦ Πειραιᾶ «Κανάλι 1» καί τήν ὁποία δημοσίευσε στό «Παρόν» τῆς Κυριακῆς 15/6/2014 ὁ ὑπάλληλος τοῦ δημοτικοῦ ραδιοφώνου Πειραιᾶ Δημοσιογράφος Ν. Παρασκευᾶς ὅτι: «Γιά τόν Μητροπολίτη Πειραιᾶ θά τά ποῦμε ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα. Καί θά ποῦμε πολλά» ἐκφράζουμε τήν μεγάλη μας θλίψη, διερωτώμεθα γιατί μέχρι σήμερα δέν ἔχει ὁ ἀγαπητός κ. Δήμαρχος δημοσιοποιήσει ὁ,τιδήποτε ὑπονοεῖ καί τόν προκαλοῦμε δημόσια ἐδῶ καί τώρα καί ὄχι στό ἀπώτερο μέλλον!!! νά δημοσιοποιήσει τίς σχετικές σκέψεις του γιά νά ὑποστεῖ καί τήν ἀνάλογη δικαστική βάσανο. Ὑποχρεούμεθα ὅμως ἀπό τήν παραπάνω δήλωσή του νά γνωστοποιήσουμε τήν ὑπ’ ἀριθμ. 628//9.5.2014 ἐπιστολή τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ πρός τόν κ. Μιχαλολιάκο, μέ ἀριθμ. Πρωτ. παραλαβῆς τοῦ Δήμου Πειραιῶς 19462/9.5.2014:   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax  210 4518476

᾿Αριθμ. Πρωτ. 628                                     ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 9ῃ Μαΐου 2014

Πρός τόν
Ἐξοχώτατον Κύριον
Βασίλειον Μιχαλολιάκον
Δήμαρχον Πειραιῶς
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ἐξοχώτατε Κύριε Δήμαρχε,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μετά πολλῆς ἐκπλήξεως καί ἀφάτου πικρίας ἀνέγνωσα τίς δηλώσεις Σας στόν ἱστότοπο newsbomb.gr πού δημοσιεύθησαν στήν ἐφημερίδα ΑΥΓΗ τῆς 8/5/2014 ὅπου ὑπαινίσεσθε ἀπαραδέκτως ὅτι δῆθεν ἐνεργῶ ὡς «κομματάρχης» στίς προσεχεῖς δημοτικές ἐκλογές τῆς πόλεώς μας χωρίς νά παραθέτετε τό παραμικρό στοιχεῖο ἤ οἱανδήτινα ἐνέργειά μου πού νά ἰσχυροποιεῖ τόν ἰσχυρισμό Σας. Συνεπῶς εὐχερῶς ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ὁ ἀήθης χαρακτηρισμός τοῦ Μητροπολίτου ὡς κομματάρχου ἀποτελεῖ ἐξύβριση καί συκοφαντική δυσφήμιση αὐτοῦ καί προκαλεῖ τόν δεινό σκανδαλισμό τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν διότι ἡ Ἐκκλησία ὡς σῶμα Χριστοῦ εἶναι ὅλον καί δέν δύναται νά κατατμᾶται εἰς παρατάξεις ἤ κόμματα καί ὁ ἱστάμενος εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ Ἐπίσκοπος διαπράττει κανονικό ἔγκλημα ἐάν κομματίζεται ἤ τιτρώσκει τήν κοινωνική συνοχή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἀπορῶ εἰλικρινῶς πῶς ὑποπέσατε εἰς τόσο τραγικό ὀλίσθημα τή στιγμή κατά τήν ὁποία εἰς οὐδεμία παράταξη πού διεκδικεῖ τόν Δῆμο ἐνεφανίσθην, οὔτε καμμία σχετική δήλωση εἰς οἱονδήποτε ἔκαμα. Ἐάν θεωρεῖτε ὡς ἐμπλοκή μου σχόλια ἤ ἐκτιμήσεις ἀνώνυμες αὐτό δέν ἀντέχει εἰς τήν κριτική τοῦ πράγματος, ἐάν δέ θεωρεῖτε ὡς ἐμπλοκή μου τό ὅτι ἐδέχθην στό Γραφεῖο μου κατόπιν αἰτήσεώς των τούς ἀνθυποψηφίους Σας Ἰωσήφ Βουράκη, Ἀντώνιο Καλογερόγιαννη καί Ἰωάννη Μώραλη διαπορῶ γιατί δέν συμβαίνει τό ἴδιο καί μέ Ἐσᾶς πού πρῶτος ἀπό τούς προαναφερομένους μέ ἐπεσκέφθητε καί μοῦ ἐδηλώσατε τήν πρόθεσί Σας νά ἐκτεθεῖτε ἐκ νέου διά τήν διεκδίκηση τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς. Ἐάν θεωρεῖτε ὡς ἐμπλοκή μου ἐπισκέψεις εἰς Ἱ. Ναούς πού ἐνήργησαν ἀνθυποψήφιοί Σας προκειμένου νά πληροφορηθοῦν τά προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἐνορίες τοῦ Πειραιᾶ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν πολυειδῶν ἀναγκῶν τῶν πολιτῶν τοῦ Πειραιᾶ, διερωτῶμαι ποιός Σᾶς ἐμπόδισε Ἐσᾶς νά πράξετε τό ὅμοιο ἐπί τριάμισι ὁλόκληρα χρόνια ἤ καί τώρα.

Συνεπῶς ἀγαπητέ κ. Δήμαρχε, ἡ ἐξόχως προσβλητική ἐκ μέρους Σας χρῆσις τοῦ ὅρου «κομματάρχης», ἐπειδή ἐξελάβατε ὡς φαίνεται τήν εὐγένεια καί καλωσύνη μου ὡς ἀδυναμία, μέ ἀναγκάζει νά Σᾶς πῶ ὅτι στήν θητεία Σας ἀπαξιώσατε τήν Μητρόπολη Πειραιῶς καί ὄχι ἀσφαλῶς τό πρόσωπό μου ἀφοῦ εἶμαι ἕνας περαστικός διαχειριστής στήν διακονία Της, μέ τό ἐξαιρετικά ἀπαίσιο γεγονός νά φαλκιδεύσετε τήν καταπληκτική δυνατότητα τῆς Μητροπόλεως προσφορᾶς 380 θέσεων σταθμεύσεως στό Ὀγκολογικό Νοσοκομεῖο ΜΕΤΑΞΑ διά τήν δωρεάν ἐξυπηρέτηση τῶν ἰατρῶν, τῶν νοσηλευτῶν, τῶν ἀσθενῶν καί τῶν συγγενῶν τους, ὅταν γνωρίζετε καλῶς τό τεράστιο πρόβλημα προσβασιμότητος καί τήν παντελῆ ἔλλειψη χώρων σταθμεύσεως πού ἔχει τό εἰρημένο νοσηλευτικό Ἵδρυμα. Ἐπί τριάμισι χρόνια ὁ φάκελλος καί ἡ μελέτη τοῦ ἔργου βρίσκονται στά συρτάρια Σας καί ὁ μεγάλος δωρητής πού θά προσέφερε δέκα ἑκατομμύρια δολλάρια ἔπαυσε πλέον νά ἐνδιαφέρεται. Γιά ποιό λόγο ἀγαπητέ κ. Δήμαρχε ἐμποδίσατε αὐτό τό ἔργο; Σέ τί θά προσεβάλλετο ὁ ἀπό τό 1870 αὔλειος χῶρος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Βασιλείου Πειραιῶς στό ὑπέδαφος τοῦ ὁποίου θά κατεσκευάζετο αὐτό τό ὑπέροχο ἔργο; Καί ἀκόμη μέ τήν ἄρνησή Σας γιά τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς δωρεᾶς ζημιώσατε ἀφαντάστως καί τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς, διότι ἡ ἑταιρεία πού θά ἀνελάμβανε τήν κατασκευή τῆς δωρεᾶς, ὅπως μᾶς εἶχε γνωρίσει ὁ δωρητής θά προσέφερε ἀντισταθμιστικά ἐντελῶς δωρεάν τήν ἀνέγερση πενταορόφου Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Πειραιῶς καί τήν ἀνέγερση ἑπταορόφου οἰκοδομῆς τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Παλαιᾶς Κοκκινιᾶς διά τήν στέγαση τῶν Πατέρων τῆς Ἱ. Μονῆς.

Τήν ἴδια ἀπαράδεκτη συμπεριφορά ἐπεδείξατε καί μέ τήν αἴτηση παροχῆς ἀδείας τοποθετήσεως μικρῆς κεραίας κινητῆς τηλεφωνίας στό Κωδωνοστάσιο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Καστέλλας, παρ’ ὅτι συνοδεύετο ἀπό ὅλες τίς κατά νόμον μελέτες καί μετρήσεις ὥστε νά εἶναι ἀκίνδυνος δια τήν δημόσια ὑγεία καί παρ’ ὅτι σέ ἀπόσταση 20 μέτρων ὑπῆρχε τεράστιος πύργος κινητῆς τηλεφωνίας γνωστοῦ τ. Ἀντιδημάρχου, ἐξαναγκάζοντάς μας ἐπί ἕνα ὁλόκληρο καλοκαίρι νά ἀσχολούμεθα μέ τό θέμα λαμβάνοντας τελικά τήν ἄδεια ἀπό τό ΥΠΕΧΩΔΕ παρ’ ὅτι γνωρίζετε καλῶς καί τό δηλώνετε συνεχῶς ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς προσφέρει καθημερινά 6000 μερίδες φαγητοῦ σέ ἐνδεῖς καί ἀνήμπορους συναθρώπους μας ἀδιακρίτως;

Τί νά πῶ γιά τό Γηροκομεῖο Πειραιῶς τό ὁποῖο ἀμισθί συνδιοικοῦμε καί τοῦ ὁποίου τό τεράστιο κοινωνικό ἔργο πού προσφέρει στούς Πειραιῶτες τρίτης καί τέταρτης ἡλικία εἶναι πανθομολογούμενο; Οὔτε τόν κόπο νά ἀπαντήσετε στό ἐξώδικο τῆς Διοικήσεως πού Σᾶς στείλαμε δέν κάνατε διά νά μᾶς ἀπαντήσετε γιατί δέν καταβάλλει μεθοδικά ὁ Δῆμος Πειραιῶς τίς δυνάμει τοῦ Καταστατικοῦ Λειτουργίας τοῦ Ἱδρύματος ὑποχρεώσεις του; Οὔτε εἴχατε τήν εὐαισθησία νά ἀπαλλάξετε τό Ἵδρυμα ἀπό τά δημοτικά τέλη παρ’ ὅτι πληθωρικά διά τῆς ἀντιδημάρχου Σας κ. Εὐ. Σαρρῆ πού μετέχει στό Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Σᾶς τό ζητήσαμε.

Νά ἀναφέρω τήν προσβολή τῆς Ἐκκλησίας πού ἐπεχειρίσατε νά διαπράξετε παρ’ ὅτι δηλώνετε ὅτι «πηγαίνετε στήν Ἐκκλησία ὅλο τόν χρόνο» ὅταν μέ φορτικότητα μοῦ ζητούσατε νά γίνει ὁ Ἁγιασμός ἐπανενάρξεως τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου Πειραιῶς στήν πρόβα ἤ δύο ὥρες πρίν τήν ἐπίσημη ἔναρξη;

Μήπως μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε ποιός διέσωσε τόν ἐμβληματικό καί ἱστορικό μνημειώδη Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου Πειραιῶς πού κατέρεε καί ποιός ἀπεκόμισε ἑκατόν ἑβδομήντα τόνους μπάζα ἀπό τήν στέγη του, Ἐσεῖς καί ὁ Δῆμος πού δέν δίνατε παρά τίς προσωπικές ἐκκλήσεις μου τήν παραμικρή σημασία στό μνημεῖο;

Μήπως μπορεῖτε νά μᾶς πεῖτε ποιός τοποθέτησε κλιματισμό θέρμανσης-ψύξης δυόμισι ἑκατομμυρίων BTU στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς πού ἦταν κολαστήριο γιά ὅλους τούς προσερχομένους ἀπό τίς ὑψηλές θερμοκρασίες ἀπό τόν Μάϊο ἕως τό Ὀκτώβριο Ἐσεῖς ἤ ὁ Δῆμος;

Τά παραπάνω πολυσήμαντα ἔργα ἔγιναν κατόπιν προσωπικῶν μου παρεμβάσεων καί παρακλήσεων ἀπό ὁμίλους ἐπιχειρηματιῶν πού Ἐσεῖς σήμερα προσπαθεῖτε νά ἀπομειώσετε.
 
Ἀπέναντι σέ ὅλα τά παραπάνω ποιά ἦταν ἡ δική μου στάση κ. Δήμαρχε ὅπως τό δηλώσατε, νά ὁμιλῶ γιᾶ Σᾶς πάντοτε μέ εὐγένεια καί ἀγάπη, νά μή δημοσιοποιῶ τά παραπάνω, νά παρίσταμαι σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις πού μέ καλούσατε, νά ταξιδεύσω στήν ἰδιαιτέρα πατρίδα Σας γιά νά τελέσω τά θυρανοίξια τοῦ παρεκκλησίου πού ἀνεγείρατε, νά τελέσω τόν γάμο τῆς θυγατρός Σας καί γενικῶς νά Σᾶς περιβάλλω μέ ἀνοχή καί καλωσύνη διότι τό πρόταγμά μου ἦταν καί εἶναι ἡ συνοχή τοῦ λαοῦ μας, καί ἐφ’ ὅσον εἴχατε τήν εὐθύνη τοῦ Δήμου ὄφειλα νά Σᾶς συμπαρίσταμαι ἀπό τήν θεσμική θέση πού ἔχω.

Ἀντιλαμβάνεσθε ἑπομένως ὅτι ὁ ἀνεπέρειστος, ἕωλος καί ἀβάσιμος συκοφαντικός Σας ἰσχυρισμός μέ ἐξαναγκάζει πλέον νά Σᾶς ἀπευθύνω τήν παρούσα καί νά Σᾶς δηλώσω ὅτι ἐάν ἐντός τριῶν ἡμερῶν δέν ἔχετε ἀνακαλέσει δημοσίᾳ αὐτό τό ὁποῖο μοῦ προσάψατε δημοσίᾳ θά  δημοσιοποιήσω τήν παρούσα πρός πᾶσαν κατεύθυνσι διότι δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνεχθῶ τόν εὐτελισμό ἐν τῷ προσώπῳ μου τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἐπισκοπικῆς μου εὐθύνης.

Μετά τιμῆς καί εὐχῶν
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥPrint-icon 

Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης